Το Πρόγραμμα

Σύνοψη

Το έργο Digital Wood Artisan είναι ένα έργο που εγκρίθηκε υπό την αιγίδα του Erasmus+, το οποίο στοχεύει στη διάδοση καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της κατάρτισης εκπαιδευτών, που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες δεξιότητες στον τομέα της ξυλείας, σε μειονεκτούντες μαθητευόμενους με καινοτόμες, αποτελεσματικές και ενοποιημένες μεθοδολογίες. Μέσω της συμμετοχής τους, όλοι οι συμμετέχοντες θα αποτελέσουν μέρος της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τον τομέα της ξυλείας, ενώ το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα κινηματογραφηθεί με σκοπό τη δημιουργία ενός βίντεο που θα προωθηθεί στα κοινωνικά κανάλια του έργου, καθώς και στη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα είναι ανοικτή σε όλους και θα είναι επίσης διαδραστική, με σκοπό τη μάθηση που θα βασίζεται στην ηλεκτρονική μάθηση.

Οι Ενέργειες του Προγράμματος

– Υποστήριξη της ένταξης των μειονεκτούντων μαθητευομένων

– Ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, απόκτηση δεξιοτήτων, και μείωση της φτώχειας

– Παροχή των απαραίτητων εργαλείων σε νέα άτομα, ώστε να μπορούν να προσδοκούν την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και να καλύψουν το χάσμα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης των θέσεων εργασίας στον τομέα της ψηφιακής δεξιοτεχνίας

– Προώθηση καινοτόμων εργασιακών πρακτικών, μάθησης, και συζήτησης μεταξύ των μειονεκτούντων ατόμων

– Βελτίωση του επιπέδου ικανοτήτων και βασικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών

– Δημιουργία συνεργειών μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, των Ευρωπαϊκών Εθνικών Γραφείων και θεσμικών οργάνων για την υλοποίηση έργων.

– Δημιουργία συνεργειών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου DWA είναι τα εξής:

  • Εγχειρίδιο που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης στην Ευρώπη σχετικά με παλαιές και νέες τεχνικές ξυλουργικής, καθώς και μηχανές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Το Εγχειρίδιο θα παρέχει επίσης πληροφορίες για τις τεχνικές ένταξης και μεθόδους διδασκαλίας των μειονεκτούντων εκπαιδευομένων.
  • Θεωρητικό-πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Πορτογαλία για τους οργανισμούς
  • Εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτές στην κάθε χώρα εταίρο (6 εκδηλώσεις).
  • Εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα για μειονεκτούντες μαθητευόμενους στην κάθε χώρα εταίρο (6 εκδηλώσεις).
  • Διαδικτυακή Πλατφόρμα που θα περιέχει όλο το εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου.

Καινοτομία του Προγράμματος

Η ιδέα σχετικά με αυτό το έργο γεννήθηκε μέσα από τη βούληση της κοινοπραξίας για τη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού και επαναλαμβανόμενου μοντέλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη διάδοση τεχνικών ξυλείας σε μια σύγχρονη προοπτική, μέσω της βοήθειας νέων τεχνολογικών ΤΠΕ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και προσφέρει εξατομικευμένες ευκαιρίες μάθησης στους μαθητευόμενους. Θα παρέμβουμε διεθνώς στο προσωπικό των συμμετεχόντων οργανώσεων, το οποίο θα επιφέρει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον τομέα τους μέσω της κατάρτισης των εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να διαδώσουν και να προωθήσουν τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν στους εκπαιδευόμενους του τομέα τους. Όλο το παραγόμενο υλικό θα διατεθεί στο διαδίκτυο για να αυξήσει τον αντίκτυπο και να ενθαρρύνει άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές, καθώς και μειονεκτούντα άτομα, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Ομάδες Στόχος

Οι ομάδες στόχοι του έργου είναι:

– μειονεκτούντα άτομα (NEET, μετανάστες, κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντα άτομα κλπ.) με βασικές δεξιότητες πληροφορικής

– εκπαιδευτές και παιδαγωγοί

– οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τοπικές αρχές, εταιρείες, κέντρα απασχόλησης, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες και ερευνητές

– συμμετέχοντες οργανισμοί