HANKE

HANKE

YHTEENVETO

Erasmus+ -projekti “Digital Wood Artisan” hanke kouluttaa eurooppalaisia puualan ohjaajia ja opettajia jotta he voivat jakaa tietoa puualan innovaatioista ja puuntyöstön digitaalisista työkaluista. Ohjaajien koulutuksessa huomioidaan myös syrjäytymisvaarassa olevat oppijat ja uudet opetusmenetelmät. Hanke luo euroopanlaajuisen puualan artesaanien osaamisverkoston. Koulutuksia videoidaan ja oppi jaetaan hankkeen sosiaalisen median kanavilla ja verkkosivulla. Videot ja muut hankkeessa tuotetut aineistot ovat kaikille avoimia verkko-opiskelun materiaaleja.

TUOTOKSET

DWA-hankkeessa tehdään:

  • Käsikirja. Eurooppalaisten uusien ja vanhojen puunkäsittelyn tekniikoiden, työvälineiden ja koneiden vertailevan tutkimuksen tuloksiin pohjautuva käsikirja antaa myös tietoa syrjäytymisvaarassa olevia oppijoita hyödyttävistä osallistamismenetelmistä ja opetusmetodeista.
  • Käytännöllis-teoreettinen koulutus Portugalissa koulutusorganisaatioille.
    Kansallinen koulutus opettajille toteutetaan jokaisessa osallistujamaassa (6 koulutusta yhteensä).
  • Kansallinen koulutus syrjäytymisvaarassa oleville oppijoille joka maassa (6 koulutusta yhteensä).
  • Hankkeessa tuotettujen koulutusmateriaalien verkkosivusto.

HANKKEEN TAVOITTEET

-Hanke tukee syrjäytymisvaarassa olevien oppijoiden osallisuutta;
-Rohkaisee työllistymiseen, taitojen kartuttamiseen ja köyhyyden torjumiseen;
-Tuottaa nuorille keinoja ja työkaluja joilla he voivat valmistautua työmarkkinoita varten ja kuroa umpeen digitaalisen puuntyöstön alalla vallitsevaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan välistä epäsuhtaa;
-edistää huonompiosaisten ihmisten työhön liittyviä innovaatioita, oppimista ja keskustelua;
-parantaa osallistujien avainkompetensseja ja taitoja;
-luo synergiaa hankkeeseen osallistuvien organisaatioden sekä kansallisen toimiston (CIMO) ja eurooppalaisten hankeinstituutioiden kesken;
-luo synergiaa projektin sidosryhmien ja kumppaneiden kesken

HANKEIDEAN ALKU

Hankeidea syntyi toiveesta luoda tehokas ja monistettavissa oleva malli jolla uudenaikaisia puunkäsittelyn tekniikoita voitaisiin levittää koko Euroopan laajuisesti, tietotekniikkaa hyödyntäen. Hanke tukee yhteiskunnallista osallisuutta ja tarjoaa yksilöllisiä oppimismahdollisuuksia. Kohdennamme hanketoimet ensin osallistujaorganisaatioiden henkilökuntaan jotka tiedonlevittäjinä, eli alueellisia ohjaajia kouluttaessaan, moninkertaistavat hankevaikutukset. Alueelliset ohjaajat välittävät tietotaitoa edelleen oppilailleen laajemmalla alueella. Hankkeen tuottama oppimateriaali on verkossa vapaasti saatavilla.

KOHDERYHMÄT

Hankkeen kohderyhmiä ovat:
-syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt (maahanmuuttajat, työttömät jne.) joilla on vähintään perustason tietotekninen osaaminen.
-opettajat, ohjaajat ja kouluttajat
-ammatilliset oppilaitokset ja organisaatiot, paikallisviranomaiset, yritykset, työvoimatoimistot, päätöksentekijät, puualan ammattilaiset ja tutkijat
-osallistuvat organisaatiot